ขอแจ้งเรื่องการขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู

ขอแจ้งเรื่องการขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู

#ขอแจ้งเรื่องการขึ้นทะเบียนนักกีฬา
สังกัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู
#รอบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3
(20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563
ณ จังหวัดชัยภูมิ
#ส่งเอกสารหลักฐานขึ้นทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
สมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬาในวันเวลาราชการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (เท่านั้น)
#เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักกีฬา สังกัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 3 ประเภท มีดังต่อไปนี้
#ขึ้นตามสูติบัตร
กรณีเกิดในจังหวัดหนองบัวลำภูให้ดูตาม
ใบสูติบัตร (ตามใบเกิด)
- สำเนาสูติบัตร 1 แผ่น
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น
- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 แผ่น
#เอกสารที่เป็นสำเนา
ให้นักกีฬาต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
มาด้วย
----------------------
#ขึ้นตามสถานศึกษา
กรณีที่ไม่ได้เกิดในจังหวัดหนองบัวลำภู
- ใบรับสถานศึกษา (ฉบับจริง) 1 แผ่น
- สำเนาสูติบัตร 1 แผ่น
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น
- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 แผ่น
#เอกสารที่เป็นสำเนาให้
นักกีฬาต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
มาด้วย
----------------------
#ขึ้นตามสถานประกอบอาชีพ
(ตามที่ทำงาน) กรณีที่ไม่ได้เกิดในจังหวัดหนองบัวลำภู
และไม่ได้เรียนที่จังหวัดหนองบัวลำภู
แต่ทำงานที่จังหวัดหนองบัวลำภู
- ใบรับการทำงานจากหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการ (ฉบับจริง) 1 แผ่น
- สำเนาสูติบัตร 1 แผ่น
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น
- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 แผ่น
#เอกสารที่เป็นสำเนาให้
นักกีฬาต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
มาด้วย
----------------------
#ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🌀สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
☎️042378492
🌀สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู
☎️042378492
----------------------
ที่อยู่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ราชการจังหวัด ตำบลลำภู
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
39000
 534
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์